Våre produkter

Produktporteføljen vår er i rask utvikling. Den består av reseptbelagte legemidler og medisintekniske, CE-merkede produkter fortrinnsvis innenfor spesialhelsetjenesten. Våre nåværende sykdomsområder er urologi, revmatologi og psykiatri. Vi vurderer fortløpende nye produkter og etterstreber en portefølje der synergier kan oppnås mellom målgrupper og sykdomsområder, slik at vi på den måten kan arbeide smart og kostnadseffektivt.

Psykiatri

I 2016 lanserte Pharmaprim et nytt diagnostisk verktøy innenfor psykiatri, Neuropharmagen. Neuropharmagen er en DNA-test som analyserer et stort antall variabler knyttet til hvordan legemidler tas opp og omsettes i kroppen basert på den enkelte pasients genetiske profil. Ved hjelp av en spyttprøve fra pasienten kan behandlende lege få et bredere og mer utfyllende beslutningsgrunnlag angående egnede psykofarmaka for den aktuelle pasienten. Les mer på www.neuropharmagen.com

Urologi

Pharmaprim tilbyr et reseptbelagt legemiddel innen urologi som forskrives på spesielt godkjenningsfritak i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Leger kan kontakte info@pharmaprim.com for ytterligere informasjon.

Høsten 2016 lanserte Pharmaprin en ny selektiv fosfodiesterasehemmer (PDE5-hemmer) for behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn. Legemidlet heter Spedra (avanafil) og fås i Sverige, Norge og Danmark.

Revmatologi

I 2017 introduserer vi Adenuric (febuksostat) som er et legemiddel for behandling av gikt. Vi henvender oss i første omgang til revmatologer som har giktpasienter som allerede har forsøkt annen behandling. Adenuric har vært på markedet i flere land i Europa siden 2009.
Klikk her for å lese mer om Adenuric på FASS.

Kardiologi

I løpet av 2018 planlegger Pharmaprim lansering av et nytt legemiddel innen sekundærprevensjon i Sverige og Finland.

Andre sykdomsområder

Pharmaprim vurderer kontinuerlig produkter som oppfyller de høye kravene vi stiller til sikkerhet, dokumentasjon og kvalitet, og som fyller viktige behov for pasienter og helsevesen.